Általános Szerződési Feltételek 2016.12.18

Hatályban: 2016. december 18. - 2018. július 31.

1. Meghatározások

https://szamlazorendszer.hu/

interneten elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás, a továbbiakban: Szolgáltatás

Üzemeltető

a Szolgáltatás mindenkori üzemeltetését végző gazdasági szervezet, a továbbiakban: Üzemeltető

Felhasználó

a Szolgáltatás használatára feljogosított természetes személy, a továbbiakban: Felhasználó

Számlakiállító

olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vagy társas vállalkozás, egyéb gazdálkodó vagy non-profit szervezet, valamint számlaadásra kötelezett magánszemély amely (aki) a Szolgáltatás felhasználásával állít ki számlákat ügyfelei részére, a továbbiakban: Számlakiállító

Általános szerződési feltételek

jelen dokumentum, a Szolgáltatás használatát szabályozó szerződés, továbbiakban: ÁSZF

Regisztráció

a Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói név és jelszó megszerzéséhez szükséges több ellenőrzési lépésből folyamat, a továbbiakban: Regisztráció

Számla

a Szolgáltatás segítségével előállított bizonylat, továbbiakban: Számla

Hirdetés

a Szolgáltatás felhasználói oldalain megjelenő reklámanyag, amely a hirdető honlapjára mutató hivatkozást tartalmazhat

Támogatás

a Számlakiállító által a Szolgáltatás üzemeltetéséért és jövőbeni fejlesztéséért önkéntesen meghatározott és megfizetett pénzösszeg

2. Szerződő felek

Jelen ÁSZF a Számlakiállító, a képviseletében eljáró Felhasználó és az Üzemeltető, a továbbiakban együtt: Felek közötti jogviszonyt szabályozza a szerződés tárgyában részletesen körülírt Szolgáltatásra vonatkozóan.

3. Szerződés tárgya

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ internet címen elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás nem kizárólagos, egyedi használati jogának engedményezése.

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

Felhasználó jogosult a Szolgáltatás használatához, annak Regisztrációs funkcióját felhasználva önmaga részére felhasználói nevet és jelszót igényelni.

A Regisztráció több ellenőrzési lépésből álló folyamat. Az első lépés a felhasználó által megadott e-mail cím ellenőrzése egy aktiváló e-mail kiküldésével. A megadott e-mail címre elküldött aktiváló üzenet érvényességi ideje 24 óra. Amennyiben ezen idő alatt nem nyitják meg az aktiváló hivatkozást, úgy a Regisztráció során megadott adatokat töröljük a rendszerünkből.

A Regisztráció e-mail ellenőrzést követő második lépése a cégadatok ellenőrzése a NAV, az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, illetve az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvántartásaiban szereplő adatokkal történő összehasonlítás útján.

Amennyiben az adott vállalkozás Regisztráció során megadott cégadataiban apróbb eltéréseket tapasztalunk a fenti nyilvántartásokhoz képest (pl. rövidítés, vagy elgépelés), úgy azokat javítjuk. Amennyiben jelentős eltérést (pl. eltérő bankszámlaszám, vagy címadat), úgy a regisztrációt felfüggesztjük és az adatok pontosítását kérjük.

Amennyiben az adott vállalkozás a fenti nyilvántartások szerint rendelkezik cégjegyző e-mail címmel, és a regisztrációját arról az e-mail címről kezdeményezte, úgy a Számlakiállító fiók aktiválása automatikusan megtörténik.

Amennyiben az adott vállalkozás a fenti nyilvántartások szerint nem rendelkezik cégjegyző e-mail címmel, vagy a regisztrációját nem cégjegyző e-mail címről kezdeményezte, úgy a Számlakiállító fiók ellenőrzéséhez egy ellenőrző összeg átutalására van szükség a nyilvántartásokban szereplő, vagy a vállalkozás / vállalkozó nevével megegyező tulajdonosú bankszámláról.

A Regisztráció véglegesítése, illetve a Számlakiállítói fiók aktiválása az előző pontokban leírt ellenőrzési lépések sikeres elvégzését követően automatikusan megtörténik.

A Felhasználó a sikeres ellenőrzést követően jogosult a Szolgáltatásba belépni, a jogosultságával hozzáférhető funkciókat korlátozás nélkül használni.

Felhasználó köteles a Szolgáltatást jóhiszeműen, valós, törvényes céljára használni, a Regisztráció során önmagáról és a Számlakiállítóról valós adatokat megadni, a felhasználói nevét és jelszavát biztonságos módon, mások számára nem hozzáférhető helyen és formában tárolni, a rendszer használatához szükséges technológiai és személyi feltételeket biztosítani.
Felhasználó tartózkodni köteles a Szolgáltatás funkcióinak, működtető eljárásainak visszafejtésétől, másolásától, továbbá a Szolgáltatás használatához jogosultsággal nem rendelkező személyek részére belépési lehetőség biztosításától, különös tekintettel a felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen személlyel történő megosztására.

Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás működtetése során a Felhasználóról és a Számlakiállítóról nyilvános és személyes, valamint a használat során elérhető technikai adatokat rögzíteni, azokat a kommunikációhoz, statisztikák készítéséhez és a felhasználói oldalon megjelenő hirdetések kiválasztásához felhasználni, a Szolgáltatást jogszerűtlenül, szakszerűtlenül, tisztességtelenül vagy azt az Üzemeltető érdekeit sértő célból használó Felhasználók hozzáférését korlátozni.  Üzemeltető köteles a gépi számlakiállítást érintő jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és amennyiben azok változása szükségessé teszi, a Szolgáltatás módosítását haladéktalanul megkezdeni, a jogszabályban előírt határidőre elvégezni, továbbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás éves szinten legalább 99%-os rendelkezésre állással üzemeljen, az adatok biztonságos tárolásáról gondoskodni úgy, hogy azok helyi tárolóra folyamatosan, távoli tárolóra pedig napi rendszerességgel mentésre kerüljenek.

5. A teljesítés helye, rendelkezésre állás

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ címen érhető el. A Szolgáltatás a felhasználók előtt folyamatosan nyitva áll, azonban az Üzemeltető jogosult a rendszer fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges időre a Szolgáltatás használatát korlátozni. Az ilyen célból történő, a https://szamlazorendszer.hu/ címen legalább 24 órával korábban nyilvánosságra hozott korlátozás a rendelkezésre állási időbe nem számít bele.

6. Díjazás

A Szolgáltatás használata díjmentes. Üzemeltető a rendszer működtetését és fejlesztését a felhasználók önkéntes támogatásából, illetve a felhasználói oldalon megjelenő hirdetési felületek értékesítéséből finanszírozza.

Biztosított az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési igények megvalósítása is. Ez a szolgáltatás a Felhasználóval történt megállapodást követően, díjfizetés mellett vehető igénybe.

Amennyiben valamely, az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési megoldás az alaprendszer részévé válik, úgy a rá vonatkozó díjfizetési kötelezettség az adott hónap utolsó napjával megszűnik.

Cégjegyző e-mail címmel nem rendelkező Számlakiállítók a Regisztráció, illetve az éves újraellenőrzés során bruttó 100 Ft ellenőrző összeg átutalásával igazolhatják jogosultságukat.

Az ellenőrző összeg címén a megadott 100 Ft helyett, a Számlakiállító döntése szerint, önkéntes alapon tetszőleges összegű Támogatás utalható.

Az ellenőrzés céljából, az önkéntes támogatásként, illetve az egyedi megállapodások kapcsán megfizetett díjakról áfás számlát állítunk ki, és az így befolyó összegeket teljes egészében a rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére fordítjuk. Vállalkozásunk áfa alany, ezért az egyszerűbb számlázás érdekében kérjük, hogy az átutalt összeg legyen oszható 1,27-tel! Köszönjük!

7. Használati jog engedményezése

A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói jogosultság kiadása Regisztrációt követően, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben történik. A felhasználói jogosultságot kiadottnak kell tekinteni, amenyiben a Szolgáltató a Felhasználó Regisztrációját aktiválta.

8. Felelősségvállalás, nyilatkozatok

A Szolgáltatást minden Felhasználó a saját felelősségére használja. Üzemeltető elhárít minden kártérítési igényt vagy felelősséget olyan kárért, elmaradt vagy megkésett haszonért, amely a Felhasználót vagy a Számlakiállítót a Szolgáltatás használata, vagy épp a Szolgáltatás esetleges meghibásodása miatt éri.
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Számlakiállító nevében számlákat kiállítani.
Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez, a használati jog engedményezéséhez szükséges valamennyi jogot birtokolja.

Üzemeltető jelen nyilatkozatával igazolja, hogy a https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program osztott üzleti alkalmazás biztosítja a kihagyás- és ismétlésmentes számlaszám folytonosságot. A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program megfelel az 1992. évi LXXIV. törvény 13. paragrafusában, és a 24/1995 (XI.22.) PM rendeletet módosító 34/1999 (XII.26.) PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségeknek.

9. Adatvédelem

Üzemeltető köteles a Felhasználókról és Számlakiállítókról begyűjtött adatokat biztonságosan tárolni, azokat a kommunikációhoz, kimutatások készítéséhez és a felhasználói oldalon megjelenő hirdetések kiválasztásához, kizárólag a szükséges mértékben felhasználni.
Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználóról és a Számlakiállítóról begyűjtött nyilvános és személyes adatokat harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésre.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03817-0001

10. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

Jelen ÁSZF új előfizetői regisztráció esetén 2016. december 18-tól, meglévő ügyfelek vonatkozásában 2017. január 31-től módosításáig hatályos. Üzemeltető jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal, hogy a változásról legalább 30 nappal korábban értesítenie kell a Felhasználókat. Értesítésnek tekintendő az, ha a https://szamlazorendszer.hu/ internet címen elérhetővé teszi a módosított ÁSZF-et.

11. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony életbe lépése, fennállása és megszűnése

Felek között, a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az ÁSZF Regisztráció során történő elfogadásával lép életbe és határozatlan időre szól. Felhasználó igénymúlása, vagy az ÁSZF számára kedvezőtlen változása esetén jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni, ez esetben a hozzáférési jogosultsága a legutolsó számla kiállítását követő 6. naptári év első napján, de legkorábban a felhasználó utolsó bejelentkezésétől számított 366. napon anonimizálódik és inaktiválódik. A Szolgáltatás igénybevétele a hatályos ÁSZF elfogadására utaló magatartás. Üzemeltető jogosult a Szolgáltatást egy éves felmondási idő betartásával indoklás nélkül felmondani.

12. Egyéb kikötések

Felek kijelentik, hogy minden nézeteltérésüket megpróbálják egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti választott bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatás és jelen ÁSZF tekintetében a hatályos magyar jog az irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF több nyelven is elérhető, úgy a magyar nyelvű változatot kell hivatalosnak tekinteni.