Általános Szerződési Feltételek 2021.03.04.

Hatályban: 2021. március 4. - 2021. december 31.

1. Meghatározások

https://szamlazorendszer.hu/

interneten elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás, a továbbiakban: Szolgáltatás

Üzemeltető

a Szolgáltatás mindenkori üzemeltetését végző gazdasági szervezet, a továbbiakban: Üzemeltető

Felhasználó

a Szolgáltatás használatára feljogosított természetes személy, a továbbiakban: Felhasználó

Számlakiállító

olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vagy társas vállalkozás, egyéb gazdálkodó vagy non-profit szervezet, valamint számlaadásra kötelezett magánszemély amely (aki) érvényes magyar adószám, valamint NAV Online Számla Rendszer regisztráció birtokában a Szolgáltatás felhasználásával állít ki számlákat ügyfelei részére, a továbbiakban: Számlakiállító

Általános szerződési feltételek

jelen dokumentum, a Szolgáltatás használatát szabályozó szerződés, továbbiakban: ÁSZF

Regisztráció

a Szolgáltatás használatához szükséges Számlakiállói fiók, illetve annak eléréséhez szükséges felhasználói név és jelszó megszerzésének több ellenőrzési lépésből álló folyamata, a továbbiakban: Regisztráció

Számla

a Szolgáltatás segítségével előállított papír alapú bizonylat (PDF formátumban elérhető), továbbiakban: Számla

Szolgáltatási díj

a Számlakiállító által a Szolgáltatás használatáért megfizetett pénzösszeg

Adatkarbantartási díj

a Számlakiállító által a Szolgáltatás használata során jóhiszeműen vétett adatbeviteli hibák (elsődlegesen a vevői címadatokban) adminisztrátori javításának (amennyiben ez kivitelezhető a kiállított számlákon szereplő adatok sérthetetlenségének megőrzése mellett) költsége

2. Szerződő felek

Jelen ÁSZF a Számlakiállító, a képviseletében eljáró Felhasználó és az Üzemeltető, a továbbiakban együtt: Felek közötti jogviszonyt szabályozza a szerződés tárgyában részletesen körülírt Szolgáltatásra vonatkozóan.

3. Szerződés tárgya

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ internet címen elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás nem kizárólagos, egyedi használati jogának engedményezése.

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

Felhasználó jogosult a Szolgáltatás használatához, annak Regisztrációs funkcióját felhasználva önmaga részére Számlakiállítói fiókot, Felhasználói nevet és jelszót igényelni.

A Regisztráció több lépésből álló, többszörösen ellenőrzött folyamat.

A Regisztráció során a következő adatokat kérjük kötelezően megadni:

A Felhasználó természetes személy neve, születési dátuma, mobil telefonszáma és e-mail címe.

A Számlakiállító adóalany adószámának első 8 számjegye (törzsszáma).

A NAV Online Számla Regisztráció során létrehozott technikai felhasználó neve, jelszava, XML aláíró kulcsa és XML cserekulcsa.

A Számlakiállító adózási formája.

A Számlakiállító elsődleges bankszámlaszáma.

Az első automatizált lépés, a felhasználó által megadott adószám és a NAV Online Számla technikai felhasználó érvényességének ellenőrzése.

A cégadatok automatizáltan kerülnek kitöltésre a Számlakiállító törzsszáma alapján a NAV rendszerében tárolt adatokból.

A második automatizált lépés, a felhasználó által megadott e-mail cím ellenőrzése egy aktiváló e-mail kiküldésével. A megadott e-mail címre elküldött aktiváló üzenet érvényességi ideje 24 óra. Amennyiben ezen idő alatt nem nyitják meg az aktiváló hivatkozást, úgy a Regisztráció során megadott adatokat töröljük a rendszerünkből.

A Felhasználó, a sikeres automatizált ellenőrzést követően jogosult a Szolgáltatásba belépni, a jogosultságával hozzáférhető funkciókat korlátozás nélkül használni.

A Regisztráció e-mail ellenőrzést követő harmadik lépése a cégadatok adminisztrátori ellenőrzése a NAV, az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, illetve az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvántartásaiban szereplő adatokkal történő összehasonlítás útján.

Amennyiben az adott vállalkozás Regisztráció során megadott cégadataiban apróbb eltéréseket tapasztalunk a fenti nyilvántartásokhoz képest (pl. rövidítés, vagy elgépelés), úgy azokat javítjuk. Amennyiben jelentős eltérést (pl. eltérő bankszámlaszám, vagy címadat), úgy a regisztrációt felfüggesztjük és az adatok pontosítását kérjük.

Felhasználó köteles a Regisztráció során önmagáról, és a Számlakiállítóról valós adatokat megadni, a felhasználói nevét és jelszavát biztonságos módon, mások számára nem hozzáférhető helyen és formában tárolni, a rendszer használatához szükséges technológiai és személyi feltételeket biztosítani, a Szolgáltatást jóhiszeműen, valós, törvényes céljára használni, valamint a Szolgáltatási díjat megfizetni.

Felhasználó tartózkodni köteles a Szolgáltatás funkcióinak, működtető eljárásainak visszafejtésétől, másolásától, továbbá a Szolgáltatás használatához jogosultsággal nem rendelkező személyek részére belépési lehetőség biztosításától, különös tekintettel a felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen személlyel történő megosztására.

Felhasználó köteles a Szolgáltatás használatával kiállított számlák tartalmi, alaki és egyéb jogszabályi megfelelőségéről meggyőződni.

Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a Szolgáltatás használatával kiállított számlák NAV Online Számla Rendszer beküldése sikeresen, adattartalmileg megfelelően, határidőben megtörtént. Amennyiben ez bármely okból (beleértve az Üzemeltetőnek felróható okokat is) nem következik be, úgy Felhasználó köteles a NAV Online Számla Rendszer beküldést manuálisan, az erre nyitva álló határidőn belül elvégezni.

A Számlázórendszerben Számlakiállító által kiállított számlák tekintetében a NAV Online Számla Rendszer adatszolgáltatással kapcsolatos minden felelősség Felhasználót és Számlakiállítót terheli.

Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás működtetése során a Felhasználóról és a Számlakiállítóról nyilvános, és a későbbiekben pontosan megjelölt személyes, valamint a használat során elérhető technikai adatokat rögzíteni, azokat a kommunikációhoz, statisztikák készítéséhez felhasználni, a Szolgáltatást jogszerűtlenül, szakszerűtlenül, tisztességtelenül vagy azt az Üzemeltető érdekeit sértő célból használó Felhasználók hozzáférését korlátozni.

Üzemeltető köteles a gépi számlakiállítást érintő jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és amennyiben azok változása szükségessé teszi, a Szolgáltatás módosítását haladéktalanul megkezdeni, a jogszabályban előírt határidőre elvégezni.

Amennyiben egy adott jogszabály létrejötte vagy változása miatt szükséges fejlesztés költségvetése meghaladja az adott naptári évben beérkezett szolgáltatási díjak összegét, úgy Üzemeltető jogosult a Szolgáltatást részlegesen vagy teljesen korlátozni, ezzel biztosítva azt, hogy a használata ne ütközzön a szabályozással.

Üzemeltető köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás éves szinten legalább 99%-os rendelkezésre állással üzemeljen, valamint az adatok biztonságos tárolásáról gondoskodni úgy, hogy azok helyi tárolóra folyamatosan, távoli tárolóra pedig napi rendszerességgel mentésre kerüljenek.

5. A teljesítés helye, rendelkezésre állás

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ címen érhető el. A Szolgáltatás a felhasználók előtt folyamatosan nyitva áll, azonban az Üzemeltető jogosult a rendszer fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges időre a Szolgáltatás használatát korlátozni. Az ilyen célból történő, a https://szamlazorendszer.hu/ címen legalább 24 órával korábban nyilvánosságra hozott korlátozás a rendelkezésre állási időbe nem számít bele.

6. Díjszabás

A számlázórendszer előfizetéses konstrukcióban, 5.000.- Ft+áfa havidíjjal vehető igénybe.

Kizárólag 2021. március elsejét megelőzően regisztrált ügyfeleink részére az alábbi (a kiállított számláik éves nettó végösszege alapján számított) sávos díjszabást biztosítjuk visszavonásig.

Éves számla összeg Havidíj
0-1 mFt 0 Ft
1-6 mFt 1.000.- Ft+áfa
6+ mFt normál díjszabás (5.000.- Ft+áfa)

A korábbi konstrukciónak megfelelően, fentiektől magasabb összegű önkéntes havidíj felajánlást elfogadunk.

A számla PDF formátumban történő letöltése, a számlák bankkártyás kifizetése, valamint a WooCommerce webshop intergráció kizárólag a normál díjszabás szerinti (5.000. Ft+áfa) havidíjat megfizető ügyfeleink számára biztosított.

7. Használati jog engedményezése

A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói jogosultság kiadása Regisztrációt követően, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben történik. A felhasználói jogosultságot kiadottnak kell tekinteni, amennyiben a Felhasználó a Regisztrációját aktiválta.

8. Felelősségvállalás, nyilatkozatok

A Szolgáltatást minden Felhasználó a saját felelősségére használja. Üzemeltető elhárít minden kártérítési igényt vagy felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt vagy megkésett haszonért, amely a Felhasználót vagy a Számlakiállítót a Szolgáltatás használata, vagy épp a Szolgáltatás esetleges meghibásodása miatt éri.

Üzemeltető anyagi felelősségvállalásának felső határa az adott Számlakiállító felé, az általa az adott naptári évben megfizetett szolgáltatási időarányosan fel nem használt része, de legfeljebb egyszeri 10.000.- Ft.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Számlakiállító nevében számlákat kiállítani.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy tiszteltben tartja a személyes adatok védelmét, minden tőle elvárhatót megtesz a jogszerű adatkezelésért.

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás használata során személyes adatokat kezel, úgy azokat kizárólag magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés (vevők), illetve az adott személyek (kapcsolattartók) hozzájárulásával teszi.

Üzemeltető köteles a Felhasználókról és Számlakiállítókról begyűjtött adatokat biztonságosan tárolni, azokat a kommunikációhoz, kimutatások készítéséhez, kizárólag a szükséges mértékben felhasználni.

A Szolgáltatásban tárolt adatokat törölni nem lehet. Felhasználó kijelenti, hogy ezzel tisztában van, és ennek ismeretében használja a Szolgáltatást.

Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez, a használati jog engedményezéséhez szükséges valamennyi jogot birtokolja.

Üzemeltető jelen nyilatkozatával igazolja, hogy a https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program osztott üzleti alkalmazás biztosítja a kihagyás- és ismétlésmentes számlaszám folytonosságot. A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program megfelel az 1992. évi LXXIV. törvény 13. paragrafusában, és a 24/1995 (XI.22.) PM rendeletet módosító 34/1999 (XII.26.) PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségeknek.

9. Adatkezelés, jogalapok, a személyes adatok védelme, alkalmazott informatikai eszközök és információ-biztonsági megoldások

Üzemeltető a Szolgáltatás használata során az egyes funkciókhoz kapcsolódóan személyes adatok gyűjt, tárol és kezel.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító számunk: 03817-0001

A Regisztráció során megadott természetes személy Felhasználó személyes adatai és azok kezelése

A Szolgáltatás használatához szükséges Regisztráció során az alábbi személyes adatok megadását kérjük:

A Felhasználó természetes személy neve, születési dátuma, mobil telefonszáma és e-mail címe.

Ezeket az adatokat kizárólag a Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges kommunikáció, illetve a Szolgáltatással összefüggő tájékoztatás céljára használjuk fel.

A fenti adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek, úgy a Számlakiállító, mind az Üzemeltető részéről, ezért külön nem kérjük a Felhasználók írásos hozzájárulását.

A Regisztráció során megadott természetes személy Számlakiállító személyes adatai és azok kezelése

A Szolgáltatás használatához szükséges Regisztráció során természetes személy Számlakiállító esetében az alábbi személyes adatok megadását kérjük:

A természetes személy Számlakiállító neve, a vállalkozás székhelyének (amely akár megegyezhet a természetes személy Számlakiállító lakcímével) címe.

Ezeket az adatokat a kiállított számlákon jelenítjük, meg valamint az üzemeltetéséhez szükséges kommunikáció során, illetve a Szolgáltatással összefüggő tájékoztatóinkban használjuk fel.

A fenti adatok kiállított számlákhoz kapcsolódó kezelésének jogalapja a magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés, míg a kommunikáció során a jogos érdek, ezért külön ebből a célból történő felhasználáshoz sem nem kérjük a természetes személy Számlakiállító ügyfeleink írásos hozzájárulását.

A Szolgáltatás használata során megadott természetes személy vevők illetve a vevői kapcsolattartók személyes adatai és azok kezelése

A Szolgáltatás használata során a Számlakiállítók természetes személy vevők illetve a vevőkhöz opcionálisan megadható kapcsolattartó személyek személyes adatait rögzíthetik a rendszerünkben.

A természetes személy vevők adatainak számlaadatként történő kezelésének jogalapja a magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés.

A vevőkhöz opcionálisan megadható kapcsolattartó személyek személyes adatait Számlakiállító csak akkor jogosult rögzíteni, ha ahhoz az adott személy előzetesen hozzájárult, vagy ahhoz méltányolható jogos érdeke fűződik.

A vevőkhöz opcionálisan megadható kapcsolattartó személyek személyes adatai közül Üzemeltető kizárólag a nevet és az e-mail címet jogosult felhasználni számlaértesítő vagy a számla letölthető hivatkozását tartalmazó e-mail üzenet címzéséhez, illetve az automatizált üzenetben történő megszólításhoz.

A vevői kapcsolattartó kezeléséből származó minden felelősség a Számlakiállítót terheli.

Kiegészítő számlaadatként megadott személyes adatok

Amennyiben Felhasználó a számlákon kiegészítő adatbeviteli mezőkben (pl. Tárgy, Megjegyzés, Számla lábjegyzet) személyes adatokat ad meg, úgy ezek jogszerűségével kapcsolatos minden felelősséget magára vállal.

Személyes adatok továbbítása

Nem továbbítunk személyes adatokat harmadik felek részére.

Ez alól kivételt képez a NAV, amelyhez a számlák lezárását követően valamennyi számla (így akár a személyes adatokat tartalmazók is), azonnal bejelentésre kerülnek végösszegtől és adótartalomtól függetlenül. A NAV API V3.0 interfészen keresztül beküldött, magánszemélyek részére kiállított számlákon a vevő adatok anonimizált formában kerülnek beküldésre.

A NAV részére történő adattovábbítás jogalapja a magasabb szintű jogszabálynak (számviteli törvény) való megfelelés.

Alkalmazott informatikai eszközök

A Felhasználókkal illetve a vevőikkel kapcsolatos kommunikáció során külső felektől származó távközlési szolgáltatásokat, és informatikai megoldásokat használunk fel.

A Szolgáltatás tárhelyét (valamint a fejlesztőkörnyezetét) a Dotroll Kft. biztosítja, elkülönített cPanel tárhelyen.

A Szolgáltatás adatbázisát (valamint a fejlesztőkörnyezetét) a Comp-Net-Tel Kft. biztosítja elkülönített virtuális gépen.

A Szolgáltatásba bevont szerverek titkosított csatornán, nagy biztonságú jelszóval védett kommunikációs protokollon keresztül kommunikálnak egymással, illetve a NAV szervereivel.

A külső szerverek irányába történő kommunikációt tűzfal szabályok korlátozzák.

Szolgáltatásunk kizárólag biztonságos https:// protokollon keresztül érhető el. A tárhelyünk hitelességét SSL tanúsítvánnyal igazoljuk.

A Felhasználói jelszavakat az adatbázisban egyirányú elkódolással tároljuk, így azok esetleges sikeres informatikai támadás esetén sem visszafejthetőek.

Jelszavakat nem küldünk e-mail üzenetben, jelszót cserélni, elfelejtett jelszót pótolni kizárólag jelszó csere hivatkozás kéréssel lehet.

A honlap forráskódja és adatbázisa napi rendszerességgel, nagy biztonságú jelszóval védett, tömörített állomány formájában mentésre kerül.

Az adatbázisról készült mentések az adatbázis szolgáltató tárhelyén, a holnap saját tárhelyén, valamint MicroSoft OneDrive tárhelyen tárolódnak. A hét napnál régebbi mentések automatikusan törlésre kerülnek minden tárhelyről.

Az ügyfélszolgálati és fejlesztői gépeink merevlemezei nagy biztonságú jelszóval titkosítottak, így amennyiben azok esetleg illetéktelen személyekhez kerülnek, úgy a rajtunk tárolt adatok nem visszafejthetőek.

Az ügyfélszolgálati és fejlesztői gépeink merevlemezein tárolt releváns adatokról napi, heti és havi rendszerességgel készül titkosított külső meghajtókra biztonsági másolat, amelyek közül a havi másolatok legutolsó példányát banki trezorban őrizzük.

Ügyfélszolgálatunk, és fejlesztőink a DIGI publikus szolgáltatásán keresztül kapcsolódnak az internetre.

Egyedi levelezéshez a Szolgáltatás tárhely szolgáltatója (Dotroll Kft.) által biztosított infrastruktúrát, míg tömeges kommunikáció esetén a MailChimp szolgáltatását  vesszük igénybe.

A Szolgáltatás nyilvános felületén Google, Yandex és Bing mérőkódokat helyeztünk el, így pontos, de személytelen információkat tudunk gyűjteni honlapunk technikai állapotáról valamint látogatóinkról.

A Google Analytics rendszerében tárolt statisztikai adatok 52 hónap után automatikusan törlődnek.

A telefonhívásainkat a Vodafone hálózatán keresztül bonyolítjuk, Android operációs rendszerű okostelefonokat használnunk, így a tárcsázott és fogadott hívások hívószámai a Google rendszereiben is tárolódhatnak.

10. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

Jelen ÁSZF új ügyfeleink részére 2021. március 4-től (az ezt megelőzően regisztrált Számlakiállítók részére 2021. április 1-től) módosításáig hatályos.

Üzemeltető jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal, hogy erről a megváltozást követő belépésükkor értesítenie kell a Felhasználókat.

11. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony életbe lépése, fennállása és megszűnése

Felek között, a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az ÁSZF Regisztrációt követően, valamint a jövőben módosult ÁSZF-ek következő belépés során történő elfogadásával lép életbe és határozatlan időre szól. Felhasználó igénymúlása, vagy az ÁSZF számára kedvezőtlen változása esetén jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni, ez esetben a korábban kiállított számlákhoz teljes körűen hozzáférhet, de újabb számlák létrehozására nincs joga.

Felhasználó hozzáférési jogosultsága a legutolsó számla kiállítását követő 8. naptári év első napján, de legkorábban a felhasználó utolsó bejelentkezésétől számított 366. napon anonimizálódik és inaktiválódik.

Üzemeltető jogosult a Szolgáltatást egy hónap felmondási idő betartásával indoklás nélkül felmondani.

12. Egyéb kikötések

Felek kijelentik, hogy minden nézeteltérésüket megpróbálják egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti választott bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatás és jelen ÁSZF tekintetében a hatályos magyar jog az irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF több nyelven is elérhető, úgy a magyar nyelvű változatot kell hivatalosnak tekinteni.