szamlazorendszer.hu

Számlázó program az interneten.

Általános Szerződési Feltételek


1. Meghatározások:

https://szamlazorendszer.hu/:
interneten elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás, a továbbiakban: Szolgáltatás

Üzemeltető:
a Szolgáltatás mindenkori üzemeltetését végző gazdasági szervezet, a továbbiakban: Üzemeltető

Felhasználó:
a Szolgáltatás használatára feljogosított természetes személy, a továbbiakban: Felhasználó

Számlakiállító:
olyan Magyarországon bejegyzett egyéni vagy társas vállalkozás, egyéb gazdálkodó vagy non-profit szervezet, valamint számlaadásra kötelezett magánszemély amely (aki) a Szolgáltatás felhasználásával állít ki számlákat ügyfelei részére, a továbbiakban: Számlakiállító

Általános szerződési feltételek:
jelen dokumentum, a Szolgáltatás használatát szabályozó szerződés, továbbiakban: ÁSZF

Regisztráció:
a Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói név és jelszó megszerzéséhez szükséges folyamat, a továbbiakban: Regisztráció

Számla:
a Szolgáltatás segítségével előállított bizonylat, továbbiakban: Számla

Hirdetés:
a Szolgáltatás felhasználói oldalain megjelenő reklámanyag, amely a hirdető honlapjára mutató hivatkozást tartalmazhat

2. Szerződő felek

Jelen ÁSZF a Számlakiállító, a képviseletében eljáró Felhasználó és az Üzemeltető, a továbbiakban együtt: Felek közötti jogviszonyt szabályozza a szerződés tárgyában részletesen körülírt Szolgáltatásra vonatkozóan

3. Szerződés tárgya

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ internet címen elérhető számlázó program, osztott üzleti alkalmazás nem kizárólagos, egyedi használati jogának engedményezése.

4. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

Felhasználó jogosult a Szolgáltatás használatához, annak Regisztrációs funkcióját felhasználva önmaga részére felhasználói nevet és jelszót igényelni, a sikeres Regisztrációt követően a Szolgáltatásba belépni, a jogosultságával hozzáférhető funkciókat korlátozás nélkül használni.
Felhasználó köteles a Szolgáltatást jóhiszeműen, valós, törvényes céljára használni, a Regisztráció során önmagáról és a Számlakiállítóról valós adatokat megadni, a felhasználói nevét és jelszavát biztonságos módon, mások számára nem hozzáférhető helyen és formában tárolni, a rendszer használatához szükséges technológiai és személyi feltételeket biztosítani.
Felhasználó tartózkodni köteles a Szolgáltatás funkcióinak, működtető eljárásainak visszafejtésétől, másolásától, továbbá a Szolgáltatás használatához jogosultsággal nem rendelkező személyek részére belépési lehetőség biztosításától, különös tekintettel a felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen személlyel történő megosztására.

Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás működtetése során a Felhasználóról és a Számlakiállítóról nyilvános és személyes, valamint a használat során elérhető technikai adatokat rögzíteni, azokat a kommunikációhoz, statisztikák készítéséhez és a felhasználói oldalon megjelenő hirdetések kiválasztásához felhasználni, a Szolgáltatást jogszerűtlenül, szakszerűtlenül, tisztességtelenül vagy azt az Üzemeltető érdekeit sértő célból használó Felhasználók hozzáférését korlátozni. 

Üzemeltető köteles a gépi számlakiállítást érintő jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kísérni, és amennyiben azok változása szükségessé teszi, a Szolgáltatás módosítását haladéktalanul megkezdeni, a jogszabályban előírt határidőre elvégezni, továbbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás felhasználói felülete éves szinten legalább 99%-os rendelkezésre állással üzemeljen, az adatok biztonságos tárolásáról gondoskodni úgy, hogy azok helyi tárolóra folyamatosan, távoli tárolóra pedig napi rendszerességgel mentésre kerüljenek.

5. A teljesítés helye, rendelkezésre állás

A Szolgáltatás a https://szamlazorendszer.hu/ címen érhető el. A Szolgáltatás a felhasználók előtt folyamatosan nyitva áll, azonban az Üzemeltető jogosult a rendszer fejlesztéséhez, karbantartásához szükséges időre a Szolgáltatás használatát korlátozni. Az ilyen célból történő, a https://szamlazorendszer.hu/ címen legalább 24 órával korábban nyilvánosságra hozott korlátozás a rendelkezésre állási időbe nem számít bele.

6. Díjazás

A Szolgáltatás használata díjmentes. Üzemeltető a rendszer működtetését és fejlesztését  a felhasználók önkéntes támogatásából, illetve a felhasználói oldalon megjelenő hirdetési felületek értékesítéséből finanszírozza.

Biztosított az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési igények megvalósítása is. Ez a szolgáltatás a Felhasználóval történt megállapodást követően, díjfizetés mellett vehető igénybe.

Amennyiben valamely, az alaprendszerre épülő egyedi számla kiállítási és számlakezelési megoldás az alaprendszer részévé válik, úgy a rá vonatkozó díjfizetési kötelezettség az adott hónap utolsó napjával megszűnik.

7. Használati jog engedményezése

A Szolgáltatás használatához szükséges felhasználói jogosultság kiadása Regisztrációt követően a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben történik. A felhasználói jogosultságot kiadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha a Felhasználó a Regisztrációját aktiválta.

8. Felelősségvállalás, nyilatkozatok

A Szolgáltatást minden Felhasználó a saját felelősségére használja. Üzemeltető elhárít minden kártérítési igényt vagy felelősséget olyan kárért, elmaradt vagy megkésett haszonért, amely a Felhasználót vagy a Számlakiállítót a Szolgáltatás használata, vagy épp a Szolgáltatás esetleges meghibásodása miatt éri.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Számlakiállító nevében számlákat kiállítani.

Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez, a használati jog engedményezéséhez szükséges valamennyi jogot birtokolja.

Üzemeltető jelen nyilatkozatával igazolja, hogy a https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program osztott üzleti alkalmazás biztosítja a kihagyás- és ismétlésmentes számlaszám folytonosságot. A https://szamlazorendszer.hu/ számlázó program megfelel az 1992. évi LXXIV. törvény 13. paragrafusában, és a 24/1995 (XI.22.) PM rendeletet módosító 34/1999 (XII.26.) PM rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségeknek.

9. Adatvédelem

Üzemeltető köteles a Felhasználókról és Számlakiállítókról begyűjtött adatokat biztonságosan tárolni, azokat a kommunikációhoz, kimutatások készítéséhez és a felhasználói oldalon megjelenő hirdetések kiválasztásához, kizárólag a szükséges mértékben felhasználni.

Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználóról és a Számlakiállítóról begyűjtött nyilvános és személyes adatokat harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésre.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 03817-0001

10. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

Jelen ÁSZF új előfizetői regisztráció esetén 2016. december 18-tól, meglévő ügyfelek vonatkozásában 2017. január 31-től módosításáig hatályos. Üzemeltető jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal, hogy a változásról legalább 30 nappal korábban értesítenie kell a Felhasználókat. Értesítésnek tekintendő az, ha a https://szamlazorendszer.hu/ internet címen elérhetővé teszi a módosított ÁSZF-et.

11. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony életbe lépése, fennállása és megszűnése

Felek között, a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az ÁSZF Regisztráció során történő elfogadásával lép életbe és határozatlan időre szól. Felhasználó igénymúlása, vagy az ÁSZF számára kedvezőtlen változása esetén jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni, ez esetben a hozzáférési jogosultsága a legutolsó számla kiállítását követő 6. naptári év első napján, de legkorábban a felhasználó utolsó bejelentkezésétől számított 366. napon anonimizálódik és inaktiválódik. A Szolgáltatás igénybevétele a hatályos ÁSZF elfogadására utaló magatartás. Üzemeltető jogosult a Szolgáltatást egy éves felmondási idő betartásával indoklás nélkül felmondani.

12. Egyéb kikötések

Felek kijelentik, hogy minden nézeteltérésüket megpróbálják egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti választott bíróság kizárólagos illetékességét. A Szolgáltatás és jelen ÁSZF tekintetében a hatályos magyar jog az irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF több nyelven is elérhető, úgy a magyar nyelvű változatot kell hivatalosnak tekinteni.

Ügyfeleinknek
E-mail 
Jelszó 
Események
2016.12.31.
Átállás 2017.
2016.03.06.
Szoftverfrissítés
2013.08.16.
Virtualizáció 2.
2013.08.09.
Virtualizáció
2013.04.27.
Internet Explorer 10
2013.03.24.
Szoftverfrissítés
2013.01.01.
Számlázás 2013.
2012.12.20.
PDF nyomtatás
2011.04.29.
Szoftverfrissítés
Facebook
Statisztika
Kiállított számlák 222 191  
Biztonság
Általános Szerződési Feltételek | Kapcsolat
© Ötlet és programozás E-talon ® 2004 - 2017. Minden jog fenntartva!